Algemene voorwaarden ByRival BV inzake overeenkomsten tot het verzorgen van de automatische incasso van door opdrachtgever in te sturen facturen.

 1. Voor deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gelden de volgende definities:
  • Afnemer: de contractuele wederpartij van opdrachtgever, aan wie opdrachtgever goederen of diensten heeft geleverd, die aan de afnemer zijn gefactureerd, en bij wie de automatische incasso plaatsvindt.
  • Automatische incasso: het op initiatief van de opdrachtgever incasseren van door haar aangeleverde facturen ten laste van de afnemer.
  • Directe schade: de schade, gelijk aan het niet geïncasseerde bedrag, dat wel zou zijn geïncasseerd, indien er geen toerekenbare tekortkoming zou zijn geweest.
  • Incassomachtiging: door Afnemer of Opdrachtgever afgegeven SEPA Direct Debit B2B incassomachtigingen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
  • Indirecte schade: de schade die niet een direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming. Daaronder valt – maar is niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, kosten van derden, gemiste besparing, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie of verlies van data.
  • Kredietverzekering: de verzekeringsovereenkomst ter dekking van uitstaande debiteuren. De kredietverzekering wordt op basis van gangbare polisvoorwaarden bij een erkende verzekeraar op verzoek van de opdrachtgever afgesloten.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
  • Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ByRival BV, gevestigd en kantoorhoudende te De Kwakel.
  • Opzegdatum: de datum waartegen de overeenkomst is opgezegd.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot het verzorgen van de automatische incasso van door opdrachtgever in te sturen facturen.
  • Payment Service Provider: de door opdrachtnemer gebruikte externe partij(en) die zorg draagt voor de afhandeling van de transacties.
  • Refund: de terugbetaling van het geïncasseerde bedrag of een deel ervan op verzoek van de afnemer.
  • Stornering: de correctie van een foutief uitgevoerde incasso.
  • Transactie: de beoogde automatische incasso.
  • Vergoedingen: de tegenprestatie van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor de door opdrachtnemer te verlenen diensten en werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever.
 1. Alle overeenkomsten komen tot stand tussen de opdrachtgever en de besloten vennootschap ByRival BV als opdrachtnemer. De aan opdrachtnemer verbonden medewerkers zijn nimmer in persoon partij bij de overeenkomst.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door opdrachtnemer van de verstrekte opdracht. Deze acceptatie kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. De overeenkomst wordt eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien het kantoor haar werkzaamheden met medeweten van de opdrachtgever is aangevangen, en de opdrachtgever daartegen niet onmiddellijk of met bekwame spoed heeft geprotesteerd.
 3. De bepalingen in Boek 7 titel 7 van het Burgerlijk Wetboek omtrent Opdracht voor zover die betrekking hebben op een bepaalde persoon aan wie de opdracht is verleend – daaronder begrepen, maar niet uitsluitend de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW – worden nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Bij de overeenkomst is inbegrepen de bevoegdheid van opdrachtnemer tot het inschakelen van noodzakelijke derden – in het bijzonder maar niet beperkt tot een Payment Service Provider – om de uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 5. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever niet wordt geaccepteerd door de Payment Service Provider.
 6. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst of overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting aan de zijde van opdrachtnemer, en nimmer tot een resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht als een goed en redelijk handelend opdrachtnemer uit te voeren.
 7. Eventueel in het kader van de opdracht genoemde termijnen gelden als richttermijnen, doch nimmer als fatale termijnen, tenzij zulks uit de aard van de termijn nadrukkelijk anders voortvloeit.
 8. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
 9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de in het kader van de opdracht door hem te verstrekken informatie. De opdrachtgever is voorts gehouden opdrachtnemer gedurende de looptijd van de opdracht het kantoor direct van ontwikkelingen, correspondentie en overleg van en met een afnemer daaronder begrepen, op de hoogte te stellen, en zo mogelijk afschriften daarvan ter hand te stellen.
 10. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de overeenkomst anders is vermeld.

 

 1. Indien door opdrachtgever wordt geopteerd voor een kredietverzekering, zijn de polisvoorwaarden van toepassing, die door opdrachtnemer op eerste verzoek aan opdrachtgever ter hand worden gesteld. De toepasselijke voorwaarden zijn eveneens opvraagbaar via de website van opdrachtnemer: ww.byrival.com.
 2. Onverminderd het bepaalde in de in lid 1 van dit artikel bedoelde polisvoorwaarden heeft in ieder geval het navolgende te gelden:
  • Indien een factuur ter incasso wordt aangeboden gericht aan een afnemer, waarop niet eerder een incasso heeft plaatsgevonden, dient de verzekerbaarheid van de incasso eerst te worden beoordeeld. Binnen twee werkdagen zal via het door opdrachtgever bij opdrachtnemer afgesloten account zichtbaar zijn of de incasso onder de kredietverzekering valt, en wat de kredietlimiet is.
  • De maximale betalingstermijn voor verzekerde transacties bedraagt dertig (30) dagen na facturering.
  • De incasso is voor maximaal 90% van het factuurbedrag exclusief btw verzekerd, met een maximum tot de afgegeven kredietlimiet.
  • Te laat aangeleverde incasso’s vallen niet onder de kredietverzekering.
  • Voor vergoeding onder de kredietverzekering dient de incasso ten minste € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) te bedragen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verzorgen van de automatische incasso van door opdrachtgever in te sturen facturen. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, danwel bepalingen die met deze algemene voorwaarden strijdig zijn, zijn nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden zullen dan op bestaande en nieuwe overeenkomsten van toepassing zijn.
 3. Opdrachtnemer zal een wijziging van de algemene voorwaarden uiterlijk dertig (30) dagen voor de beoogde ingangsdatum aan opdrachtgever bekend maken. Indien de opdrachtgever niet wenst in te stemmen met de nieuwe algemene voorwaarden, staat het haar vrij de overeenkomst met inachtneming van de geldende opzegtermijn op te zeggen. Voor de duur van de overeenkomst gelden dan de overeengekomen algemene voorwaarden.
 1. Opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer tijdig alle noodzakelijke en door opdrachtnemer gewenste informatie en gegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn/is voor een correcte uitvoering van de opdracht. Onder tijdig wordt onder meer verstaan het op een zodanig tijdstip aanleveren van te incasseren facturen, dat deze op de gewenste datum kan worden geïncasseerd, en – voor zover van toepassing – deze onder de kredietverzekering valt.
 2. Opdrachtgever is voorts gehouden eventuele gewijzigde omstandigheden of nieuwe relevante informatie die van belang is of kan zijn voor de uitvoering van de opdracht, uit eigen beweging aan opdrachtnemer te verstrekken.
 3. Opdrachtgever is gehouden mee te werken aan het automatisch doen incasseren door opdrachtnemer van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden facturen. Opdrachtgever is voorts gehouden ervoor te zorgen dat de rekening, waarop de factuur automatisch wordt geïncasseerd voldoende saldo heeft.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Onder de verplichtingen van de opdrachtgever vallen onder meer het op verzoek verstrekken van informatie, welke voor de behandeling van het project noodzakelijk is, of voor opdrachtnemer noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de voor haar geldende wet- en regelgeving.
 5. Indien opdrachtgever structureel nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst tussentijds en per direct op te zeggen. Voorts is opdrachtnemer daartoe gerechtigd indien de opdrachtgever op een zodanige wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet dat de uitvoering van de opdracht daardoor onmogelijk geacht moet zijn geworden of anderszins niet van opdrachtnemer kan worden gevergd haar werkzaamheden voort te zetten.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de verwerking van een transactie te weigeren als:
  • De opdracht tot een transactie onjuiste, onvolledige en/of onduidelijke gegevens bevat, of anderszins onjuist is verstrekt, en opdrachtgever niet, onvolledig of onvoldoende reageert op het verzoek van opdrachtnemer alsnog de juiste gegevens te verstrekken.
  • Bij de transactie één of meer personen en/of organisaties betrokken zijn die op voor Nederland toepasselijke sanctielijsten staan.
  • Bij de transactie één of meer personen en/of organisaties betrokken zijn, met een negatieve vermelding bij één of meer debiteureninformatiebureau’s.
  • De Payment Service Provider een transactie weigert.
  • Er een redelijk vermoeden bestaat dat de transactie niet legaal is. 
 1. Opdrachtgever is ermee bekend dat een incasso door de betrokken bankinstelling kan worden gestorneerd of dat van een eenmaal uitgevoerde incasso door de afnemer een gehele of gedeeltelijke terugbetaling (refund) kan worden gevraagd.
 2. Indien de opdracht door opdrachtnemer volledig is uitgevoerd, en nadien gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het geïncasseerde bedrag dient plaats te vinden, geeft dat geen aanspraak van opdrachtgever op opdrachtnemer op vermindering of restitutie van (een gedeelte van) de door opdrachtnemer in rekening gebrachte of te brengen vergoeding.
 3. Indien bij een afnemer meerdere storneringen of refunds hebben plaatsgevonden, is opdrachtnemer bevoegd verdere incasso’s met betrekking tot deze afnemer voor de toekomst te weigeren, zonder dat dit tot wanprestatie van opdrachtnemer leidt.
 1. Opdrachtgever is ermee bekend dat voor het uitvoeren van de opdracht de inschakeling van een Payment Service Provider noodzakelijk kan zijn. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer onvoorwaardelijk toestemming tot het inschakelen van een Payment Service Provider naar keuze van de opdrachtnemer, indien opdrachtnemer zulks noodzakelijk acht. Zij verstrekt tevens onvoorwaardelijk toestemming aan opdrachtnemer om aan de Payment Service Provider alle informatie te verstrekken, die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De door de Payment Service Provider gehanteerde contractuele bepalingen – algemene voorwaarden daaronder begrepen – zijn bindend voor opdrachtgever, als ware zij zelf partij bij de overeenkomst met de Payment Service Provider. Deze contractuele bepalingen worden geacht tevens deel uit te maken van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een toerekenbare tekortkoming is beperkt tot de directe schade, die opdrachtgever als gevolg van die toerekenbare tekortkoming heeft geleden.
 2. Voor zover er sprake is van aansprakelijkheid op de voet van het vorige lid, is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de bedongen vergoedingen over de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (excl. BTW), met een maximum van €25.000,- (zegge vijfentwintigduizend euro) per schadegeval. Een reeks van incidenten telt als één (1) incident. In geen geval zal de totale schadevergoeding voor directe schade meer bedragen dan €50.000,- (zegge vijftigduizend Euro) per kalenderjaar.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk:
 1. voor handelingen van door of namens haar ingeschakelde derden;
 2. in het geval opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen, danwel in verzuim is;
 3. voor door opdrachtgever foutief ingevoerde transacties;
 4. indien de incassomachtiging(en) wordt of worden ingetrokken;
 5. indien de transactie wordt gestorneerd, om welke reden dan ook;
 6. indien een refund op een incasso dient plaats te vinden, om welke reden dan ook.
  • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, vervallen binnen zes maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop deze rechten en bevoegdheden worden gebaseerd.
 1. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer en/of de voor opdrachtnemer werkende personen en/of door opdrachtnemer ingeschakelde derden te vrijwaren tegen vorderingen van derden, die stellen schade geleden te hebben of vanwege opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 2. Onder de hiervoor in artikel 5.1. genoemde omstandigheden is de opdrachtgever gehouden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan opdrachtnemer te vergoeden.
 1. De door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen zijn in Euro’s. Voor zover over de vergoeding BTW verschuldigd is, zal deze over de door opdrachtgever verschuldigde vergoeding worden berekend en bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Opdrachtnemer brengt de aan haar door opdrachtgever verschuldigde vergoedingen telkens aan het eind van de maand bij opdrachtgever door middel van een factuur in rekening.
 3. De aan opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen zullen door middel van automatische incasso worden geïnd. Voor zover noodzakelijk is opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van opdrachtnemer de benodigde handelingen te verrichten c.q. gegevens te verstrekken om de automatische incasso mogelijk te maken.
 4. Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen, dat de rekening waarop de automatische incasso zal plaatsvinden van voldoende saldo is voorzien.
 5. Voor het geval op enig moment automatische incasso, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, is opdrachtgever gehouden de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan haar betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten of te verrekenen met vorderingen die zij op opdrachtnemer heeft, of meent te hebben.
 7. Opdrachtgever is door het enkele verstrijken van de betalingstermijn in verzuim, zonder dat daarvoor een afzonderlijke ingebrekestelling noodzakelijk is.
 8. Indien opdrachtgever in verzuim is, is zij een rente verschuldigd over het bedrag waarvoor zij in verzuim is van 12% op jaarbasis. Voorts is zij de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, gelijk aan 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 500,–.
 9. Ingeval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd, is opdrachtnemer gerechtigd telkens na ten minste een jaar de overeengekomen tarieven aan te passen. Opdrachtnemer zal van de voorgenomen wijziging van de tarieven tijdig – doch minimaal drie maanden voor de beoogde ingangsdatum – mededeling doen.
 1. In het geval de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.
 2. Voor het geval voor de opzegdatum nog transacties door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn aangeboden, waarvan de uitvoering na de opzegdatum zal plaatsvinden, zal de overeenkomst eindigen op het moment dat de laatste transactie is afgewikkeld door opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn, op te zeggen in de navolgende situaties:
 4. Ingeval van niet-nakoming door opdrachtgever van haar verplichtingen, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot:
  • het niet, althans onvoldoende verstrekken van de informatie en/of gegevens danwel het anderszins niet verlenen van medewerking, die noodzakelijk is om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de opdracht naar behoren uit te voeren
  • het niet voldoen van de vergoedingen waarop opdrachtnemer op grond van deze overeenkomst aanspraak heeft;
 5. Ingeval van faillissement of surséance van betaling, danwel indien één van beide is aangevraagd c.q. op korte termijn zal worden aangevraagd;
 6. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijke persoon is: indien een verzoek is ingediend of zal worden ingediend om te worden toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);
 7. Ingeval van een wezenlijke verandering van het risicoprofiel van opdrachtgever danwel de transacties;
 8. Ingeval van een handelwijze van opdrachtgever van welke aard dan ook, dat redelijkerwijze van opdrachtnemer niet kan worden verlangd, dat zij de uitvoering van de opdracht voortzet.
 1. Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel 11, zullen de voor de beëindigingsdatum geaccepteerde en door opdrachtnemer verwerkte transacties worden afgewikkeld. Na de beëindigingsdatum zullen door opdrachtnemer geen nieuwe transacties meer worden geaccepteerd.
 1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen, voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
 1. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft geen nietigheid of vernietiging van het geheel van deze algemene voorwaarden tot gevolg. De algemene voorwaarden blijven voor het overige tussen partijen tot stand.
 2. Indien bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, of door feitelijke of wettelijke regelingen niet meer geheel van toepassing zijn, dienen deze bepalingen aldus te worden geïnterpreteerd op een wijze, waarop zij wel geldig zijn, en zoveel mogelijk voldoen aan de bedoeling die deze algemene voorwaarden beogen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij tussen opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk zijn vastgelegd.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de voor of namens opdrachtnemer werkzame personen, alsmede ten behoeve van de bestuurder(s) en aandeelhouder(s) van opdrachtnemer.

Datum: 01-04-2021